Sản phẩm chất lượng tốt nhất cho bạn lựa chọn

1. Cả hai bên không được tiết lộ bí mật thương mại cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ hãng thông tin nào với sự cho phép của Yuan Gong.Bí mật thương mại bao gồm nhưng không giới hạn ở các giải pháp kỹ thuật, giá cả hàng hóa, thông tin khách hàng hoặc nhà cung cấp, phí dịch vụ và bảng giá.

 

2. Ngoại trừ nhân viên của hai bên liên quan đến hợp đồng và hạng mục dịch vụ, những nhân viên không liên quan khác của hai bên không được tiếp xúc, tìm hiểu hay truyền lại bí mật kinh doanh của bên kia.

 

3. Ngoại trừ việc thực hiện hợp đồng với bên kia, bí mật kinh doanh của bên kia sẽ không được sử dụng bất cứ lúc nào.

support@batterygrading.com